Jamia Ghousia Mosque

Jamia Ghousia Mosque

406 Gladstone Street

Peterborough PE1 2BZ

Telephone:  01733 566658

Website: masjidghousia.org

Email: admin@masjidghousia.org